Overheidsopdrachten en Publiek-Private Samenwerking (PPS-projecten)

De gunning en uitvoering van overheidsopdrachten wordt beheerst door een complexe reglementering. De snel evoluerende wetgeving en de omvangrijke Europese en Belgische jurisprudentie maken het voor overheden en ondernemingen niet altijd eenvoudig om correcte en onderbouwde beslissingen te nemen.

Bent u ten onrechte uitgesloten van een gunningsprocedure of kreeg u de opdracht niet toegewezen, wordt er geanalyseerd of een procedure opstarten kans heeft op slagen. Het kantoor beschikt hierbij over een ruime kennis en ervaring in overheidsopdrachten en bepleitte reeds tal van geschillen voor de burgerlijke rechtbanken en voor de Raad van State, en Hof van Justitie. Het kantoor verleent tevens advies over samenwerkingsverbanden tussen private en publieke partners (PPS).

Is een schadeclaim ingesteld tijdens de uitvoering van de overheidsopdracht dan staat het kantoor u bij, en bekijkt of er onvoorziene omstandigheden aanwezig zijn. Het kantoor bemiddelt zonodig met de betrokken partijen.

Het kantoor biedt ondersteuning aan bij het opmaken van bestekken en evaluatieverslagen voor aanbestedende overheden, scholen en andere aanbestedende instanties.

Het kantoor biedt bijstand aan de aanbestedende overheid bij het analyseren van offertes en bijstand aan inschrijvers, in het kader van het indienen van offertes.

Het kantoor biedt bijstand tijdens de gunningsfase en de uitvoeringsfase van een overheidsopdracht.